Odwrócona osmoza jest zjawiskiem znanym i powszechnym w przyrodzie jak i w przemyśle. Jednakże, obecnie często stosowana jest również odwrócona osmoza. Śmiało można stwierdzić, że odwrócona osmoza jest czymś przeciwnym do zwyczajnej osmozy. W procesie tym, dyfuzja zachodzi z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu. W odwróconej osmozie dyfuzja możliwa jest dzięki zastosowaniu błony, która jest półprzepuszczalna. Ponadto, ważne jest, aby oba roztwory, które w odwróconej osmozie biorą udział, posiadały różne stężenie. To znaczy, proces może zajść tylko wtedy, gdy w jednym roztworze stężenie jest znacznie wyższe niż w drugim.

Ponadto, aby zaszła odwrócona osmoza musi występować silne ciśnienie, które jest przeciwne w stosunku do naturalnie występującego ciśnienia osmotycznego. Z powyższego wynika, że odwrócona osmoza może być przeprowadzona jedynie w określonych warunkach.

Ograniczeniem osmozy odwróconej jest fakt, że aby zaszła, niezbędne jest działanie człowieka. Proces ten nie może zachodzić samoistnie, ponieważ samoistnym procesem jest osmoza, będąca przeciwieństwem odwróconej osmozy. Tym nie mniej, odwrócona osmoza jest dziś procesem niezwykle przydatnym.